Servis FVE

Decci je energetická společnost.
Je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Zajišťujeme komplexní servis fotovoltaických elektráren. Jsme společnost se zkušenostmi ve výstavbě, realizaci, servisu i monitoringu fotovoltaických elektráren. V současné době servisujeme instalovaný výkon 45 MWp.
Svěřte nám údržbu, servis a optimalizaci vaší fotovoltaické elektrárny. Naším pravidelným profesionálním servisem tak prodloužíte životnost a zvýšíte výkon své fotovoltaické elektrárny.

Fotovoltaické elektrárny FVE CZECH

Administrativní servis

Obáváte se příliš velké administrativy spojené s realizací a provozem své fotovoltaické elektrárny? Decci servis s.r.o. pro vás zajistí veškerý admnistrativní servis spojený s FVE. Zajistíme veškerou administrativu za vás!
 • Sjednáváme pojištění fotovoltaických elektráren, optimalizujeme jej, oznamujeme a administrujeme pojistné události. Řešíme pojistné události, projednáváme a dohledujeme likvidaci pojistných událostí a zabýváme se dalšími činnostmi souvisejícími s pojištěním FVE. Ve všem spolupracujeme s vámi.
 • Připravujeme všechny podklady pro fakturaci vyrobené elektřiny. Jednáme v součinnosti s klientem se společností ČEZ Distribuce a.s., E-ON aj. ve věcech souvisejících s provozem elektrárny. Zajišťujeme zejména administrativní činnosti spojené se zpracováním fakturace, měsíčních výkazů apod.
 • Komunikujeme s provozovatelem distribuční soustavy, dodáváme měsíční reporting na distributora a ERÚ.
 • Dodáváme pravidelný reporting investorům.
 • Jednáme se všemi příslušnými orgány státní správy a samosprávy ve věcech souvisejících s provozem FVE. Vše v součinnosti s klientem.
 • Jednáme s dodavateli stavby elektrárny a jednotlivých technologií při uplatňování vad, včetně uplatnění nároků z titulu odpovědnosti za vady. Uzavíráme dohody související s uplatněnými nároky z titulu odpovědnosti za vady a provádíme další činnosti s tím související.

Operativní provozní servis​

Zajistíme operativní provozní servis vaší fotovoltaické elektrárny. Naše servisní služby zahrnují kompletní portfolium služeb spojených s provozem FVE:
 • Napojení FVE na centrální kontrolní dispečink.
 • Nepřetržitý průběžný (24 h/365 dní) vzdálený monitoring funkčnosti zařízení elektrárny prostřednictvím systému dálkového dohledu.
 • Poskytování technických služeb, zejména monitoring chodu jednotlivých komponentů elektrárny včetně střídačů, rozvaděčů, trafostanic, výkonu fotovoltaických panelů a vizuální kontrolu nosných konstrukcí panelů.
 • Prověření všech panelů thermokamerou s následným vyhodnocením včetně návrhu optimalizace rozložení panelů pro zvýšení výkonu a jeho provedení našimi servisními techniky.
 • Zajištění optimálního nastavení měničů s ohledem na maximální možný výkon FVE.
 • Vedení servisního deníku pravidelná preventivní údržba technologií (NN, VN, panely, konstrukce…), servis NN a VN části.
 • Sledování degradace panelů na měřícím přístroji PASAN.
 • Provedení fyzické komplexní prohlídky (včetně servisních techniků NN a VN) celého zařízení FVE (trafostanice, vyvedení výkonu, napájení pomocných provozů apod.) čtyřikrát ročně, spojené s vystavením kontrolního protokolu.
 • Periodická kontrola a detailní prohlídka FVE na místě dvakrát měsíčně. Periodické kontroly zahrnují všechny činnosti potřebné k posouzení technického stavu FVE.
 • Zprovoznění (najetí) FVE v případě odpojení (výpadku FVE).
 • Zajišťování všech zákonem nebo vyhláškami předepsaných revizí a to v termínech zákonem stanovených.
 • Zajištění on-line chodu FVE za využití přístupového hesla pro objednavatele.
 • Zajištění kompletní údržby sadových úprav včetně trávníku. Jako jediní v ČR disponujeme strojními rameny na ometání sněhu. U větších instalací používáme traktory řízené GPS signálem. Díky této technologii se technika může přiblížit k panelům na minimální vzdálenost bez rizika poškození.
 • Zajištění ostrahy elektrárny bezpečnostní agenturou včetně napojení na náš pult centrální ochrany, čímž se minimalizují plané výjezdy zásahových vozidel. Na pultu sledujeme pouze fotovoltaické elektrárny.
 • Doplňkové služby.

Kontrolní a preventivní servis​

Pasan: Kontrola degradace výkonu fotovoltaických panelů Zajišťujeme pro vlastníky fotovoltaických elektráren pravidelnou kontrolu degradace výkonu fotovoltaických panelů. Kontrolu panelů provádíme formou flash testu na přístroji Pasan, který je umístěn na certifikovaném pracovišti. Kontrola fotovoltaických panelů je prováděna na předem dohodnutém množství panelů, které jsou každoročně ve stejném období demontovány a odvezeny ke změření. Po dobu testování jsou nahrazeny náhradními panely tak, aby nedošlo ke ztrátě výkonu celého systému. Tato jedinečná kontrola poskytuje vlastníkům, provozovatelům a bankám možnost sledovat a prognózovat výkon a tržby té které fotovoltaické elektrárny. Umožňuje včasné eventuelní jednání o realizaci záruk v případě poklesu křivky výkonu panelů pod výrobcem poskytovanou garanci.

Kontroly termokamerou
Provádíme kontroly FV panelů, stringboxů, kabeláže a rozváděčů termokamerou. Použitím a pravidelnou kontrolou termokamerou snižujme následná rizika při provozu fotovoltaických zařízení. Termokamerou lze velmi rychle a efektivně zjistit problematický panel, který si zaslouží další pozornost. V případě pochybností o správné funkci panelu se provede důkladné proměření panelu na elektrárně a v případě pochybností externě na speciálním stroji Pasan.

Termografie fotovoltaických zařízení
Malá a velká fotovoltaická zařízení se dají sledovat s pomocí termografie velkoplošně, bezdotykově a zejména ekonomicky. Je možné okamžitě rozpoznat chybné funkce a odstranit je. Plynulá funkce všech modulů je spolehlivě zajištěna a tím lze garantovat maximální ekonomické využití. Použitím a pravidelnou kontrolou termokamerou snižujme následná rizika při provozu fotovoltaických zařízení:

 • zkraty v solárních panelech,
 • znečištění,
 • vniklá vlhkost,
 • praskliny v panelech nebo ve skle modulu,
 • vadný kontakt mezi vodivým pásmem a solárním panelem,
 • vadné bypasové diody,
 • nepřipojené moduly a moduly běžící naprázdno,
 • tzv. nesprávná spojení (missmatches), tzn. ztráta výkonu způsobená rozdílnou kapacitou jednotlivých modulů.

Havarijní servis

Vedle běžného servisu, pravidelných prohlídek a běžné údržby zajišťujeme také servis v případě vzniku havárií a nenadálých událostí, které vyžadují servisní zásah. Tyto činnosti vykonáváme operativně ve spolupráci s klientem do 24 hodin od detekce závady, 365 dní v roce.

Naším cílem je vždy maximální rychlost zásahu, přesnost identifikace závady a co nejrychlejší obnovení provozu fotovoltaické elektrárny.

Údržba a očista FVE​

Postaráme se o vaši fotovoltaickou elektrárnu od A do Z!

Očista FVE: Udržujeme výkon vaší FVE na vysoké úrovni

V zimním období zajišťujeme odstranění sněhové pokrývky z fotovoltaických systémů naprosto šetrným způsobem. V průběhu roku zajišťujeme odstranění prachu a pylových částic v případě, že dojde k takovému znečištění, které by významným způsobem ovlivnilo výkon instalovaného systému. Posouzení nutnosti čištění probíhá na základě ekonomického výpočtu.

Údržba FVE: Věnujeme se místo vás prevenci, kontrole a údržbě areálu

Naše servisní organizace se stará rovněž o údržbu celého areálu elektrárny. Travní porost je pravidelně mulčován a sekán, a to včetně plochy pod panely. Konstrukce jsou pravidelně kontrolovány, přičemž je důraz kladen zejména na pevnost šroubových spojů a předcházení korozi. Pravidelně je kontrolován také stav oplocení, komunikačních cest, rozvoden a všech stavebních objektů v areálu.

Fotogalerie: Očista a údržba fotovoltaických elektráren

Bezpečnost elektrárny

O svou fotovoltaickou elektrárnu se nemusíte bát

V případě instalování kamerového a bezpečnostního systému, který považujeme při výstavbě za standardní a nedílnou součást elektrárny, je obraz bezpečnostních kamer přenášen do našeho řídícího pracoviště.

Eliminujeme vaše náklady na zbytečné výjezdy

Každý poplach je posouzen operátorem, který na základě obrazu eliminuje náklady na plané výjezdy bezpečnostní agentury a v případě narušení organizuje jejich zásah. Na našem pultu centrálního zabezpečení jsou dozorovány pouze fotovoltaické elektrárny.

Monitoring FVE

Svou FVE budete mít pod kontrolou! Prostřednictvím našeho stálého dispečerského pracoviště provádíme monitoring fotovoltaických elektráren. Systém on-line monitoringu obsluhuje odborně školený personál. Naši dispečeři a odborní technici mají k dispozici provozní manuál popisující metodiku řešení všech problémů, jež mohou na elektrárně vzniknout.

Individuální software ušijeme na míru vaší fotovoltaické elektrárně

Každou jednotlivou elektrárnu dozorujeme prostřednictvím námi vyvinuté softwarové nadstavby. Každé sledované elektrárně upravíme software monitoringu podle jejích individuálních podmínek. Díky tomu průběžně kontrolujeme výkon elektrárny a automaticky porovnáváme dosažený výkon v závislosti na teplotě, osvitu a ročním období. Zároveň monitorujeme vysokonapěťovou část elektrárny, kde sledujeme stav jednotlivých trafostanic, stavy jejich vypínačů a ochran.

Permanentně kontrolujeme distribuční soustavy a připojení FVE

Eliminujeme ztráty z nevýroby. Elektrárna je připnuta k síti pouze v době, kdy je schopna aktivně dodávat energii do distribuční sítě. V noci je výrobní část elektrárny odpojena a nespotřebovává proto žádnou energii.

V on-line monitorovacím středisku dochází k neustálé kontrole stavu distribuční soustavy. V případě ztráty napětí v distribuční soustavě a následném odpojení elektrárny v průběhu dne dochází k neustálé kontrole distribuční soustavy. Po detekci napětí je během několika málo minut elektrárna připojena a je obnovena dodávka elektrické energie.

Okamžitě reagujeme na odchylky v provozu FVE

Základem monitorovacího a řídícího systému je včasné zjištění provozních závad a odchylek, které znamenají částečnou nebo úplnou ztráta výkonu. Námi instalovaný software je v součinnosti s monitorovacím střediskem schopen reagovat na závady a odchylky ve výkonu fotovoltaických elektráren v řádu několika minut.

Operativně odstraňujeme běžné závady

Technici jsou na poruchy upozorňováni prostřednictvím SMS, poruchy a výpadky provozu řeší okamžitě. Po odborném vyhodnocení závady nebo odchylky jsou naši pracovníci schopni odstranit závadu dálkově. Pokud se jedná o větší závadu, je na místo neprodleně vyslán servisní vůz s potřebným vybavením na odstranění běžných provozních závad. Dispečeři z monitorovacího centra organizují výjezdy a řeší výpadky, případně opravy v souladu s dodavateli jednotlivých technologií.

Závada nebo odchylka ve výkonu střídače o více než 10 % je prověřována kontrolou střídače, jednotlivých stringů i panelů. V případě podezření na poškození fotovoltaických panelů je panel proměřen, nasnímán termokamerou a případně odeslán na celkovou kontrolu výkonnosti zařízením Pasan.

Datové výstupy a optimalizace provozu FVE

V monitorovacím centru vedeme podrobné databáze událostí, kontrol, poruch a oprav, komunikace a řešení případných problémů s provozovatelem distribuční sítě (PDS: E.ON, ČEZ). Připravíme pro vás periodické výkazy o provozu pro PDS a ERÚ. Kontrolujeme výrobu elektřiny a stavu měřidel a provádíme kontrolu funkce bezpečnostních systémů a komunikace na pult centrální ochrany vyčleněný jen pro FVE. Díky datovým výstupům z monitorovacího střediska provedeme dolaďování součinnosti jednotlivých technologií, zoptimalizujeme samotný systém monitorování, poruchových a stavových zpráv a hlášení. Komunikujeme místo vás s bezpečnostní agenturou a zastoupíme vás při komunikaci s výrobci jednotlivých technologií a jejich servisem. Předáme vám měsíční zprávy o provozu se všemi důležitými údaji o provedených a plánovaných činnostech a událostech na elektrárně.

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.