Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

[Praha – listopad 2023] –  V listopadu jsme byli zmíněni v Hospodářských novinách v samostatném vydání věnovaném fotovoltaice. Zdůraznili jsme, že budoucnost české energetiky vidíme v inovativních řešeních, solárních elektrárnách respektujících místní krajinu, ale i solárních panelech jako přirozené součástí našich domovů a veřejných budov. 

 

Jak nahradíme zdroje ztracené dekarbonizací energetiky?

V posledních 100 letech došlo k výrazné změně zdrojové základny, energetika se mění naprosto zásadně a nevratně. Evropa, potažmo Česká republika, se neodmyslitelně vydala na cestu dekarbonizace energetického prostředí tedy postupného odstavování konvenčních zdrojů energie spalujících fosilní paliva. V rámci procesu dekarbonizace je nutné hledat za odstavované konvenční zdroje energie vhodné alternativy. Přičemž musí být zachována nejen zdrojová přiměřenost tj. dostatek zdrojů vyrábějících silovou energii pro potřeby průmyslu, domácností a jednotlivců, ale i regulační přiměřenost a dostatek zdrojů vhodných pro stabilizaci elektrizační soustavy. Jen v případě alternativních a nových inovativních řešení může být celý proces dekarbonizace úspěšný.

 

Výroba v místě spotřeby nezatíží přenosovou sít‘

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. Na straně bilance se zdrojový mix změní ve prospěch intermitentních zdrojů a jádra. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli, což s sebou nese nejen nové příležitosti, ale i výzvy s tím spojené. Hlavními výzvami jsou a budou zvládnutí výroby a zajištění stabilních dodávek silové energie v časech spotřeby. Zvládnutí výroby v časech spotřeby bude postupně dosaženo vhodně zvolenou technologií solární elektrárny, agregací zdrojů a nasazením pokročilejších algoritmů řízení.  V minulosti byl v České republice opomenut jeden z hlavních atributů solární elektrárny – schopnost decentralizované výroby v místech spotřeby. V rámci rozvoje nových projektů by neměl být tento základní atribut solární elektrárny opomíjen. Koncentrace výroby ze solárních elektráren by zbytečně zatížila distribuční a přenosovou soustavu a vyžádala si dodatečné investice do její stabilizace.

 

Inovativní zdroj Energy nest poskytující podpůrné služby

V oblasti regulace je zdrojový mix komplikovanější. Zdroje technicky vhodné pro poskytování podpůrných služeb a stabilizaci elektrizační soustavy nejsou dlouhodobě akceptovatelné z environmentálního hlediska. Navíc jádro a ani obnovitelné zdroje s výjimkou vodních elektráren nejsou technicky vhodné k poskytování podpůrných služeb. Lze očekávat, že zde sehrají velkou roli bateriová úložiště, které mají potřebnou dynamiku pro zajištění stability, ale bohužel již ne potřebnou výdrž. Proto skupina Decci, přichází s unikátním a inovativním řešením v podobě hybridního zdroje ENERGY NEST, který je připraven poskytovat podpůrné služby a jiné formy výkonové flexibility. Jedná se o agregační blok, který v první fázi výstavby kombinuje bateriové úložiště s aeroderivativními plynovými turbínami o celkovém vyveditelném výkonu 30 M. V druhé fázi se do agregačního bloku zapojí i výroba energie ze solární elektrárny a výroba zeleného vodíku.

 

Solární elektrárny není třeba schovávat, ale citlivě integrovat do krajiny

Výstavba solárních elektráren na střechách rodinných domů, průmyslových objektů a veřejných budov je cesta správným směrem. Nicméně ani instalovaná kapacita střešních zdrojů nebude stačit k pokrytí energetických potřeb a naplnění stanoveného cíle 30% výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Současná výstavba pozemních solárních elektráren je tedy nezbytná.

Nové solární elektrárny by však měly být stavěny s maximálním důrazem na krajinný ráz a okolní přírodu. Záměrem není solární elektrárny schovávat, ale integrovat je. Technické řešení solární elektrárny může respektovat bezpečnostní opatření výroby elektrické energie a zároveň nabízet občanské vyžití v její těsné blízkosti. Příkladem může být technické řešení, které rozdělilo solární elektrárnu do menších bloků protkaných pěšími či cyklo-stezkami osázených zelení včetně místy k odpočinku, sportu i hraní. Pro investory a provozovatelé solárních elektráren se samozřejmě jedná o investičně náročnější variantu, ale z hlediska integrace do okolního prostředí a spoluutváření lokální komunity je to jediná cesta, která nám dává smysl.

 

Solární panely jako neodmyslitelná součást našich domovů

Solární energie má obrovský potenciál a v DECCI si ho před každým projektem připomínáme.   Vždyť během jedné minuty přijme naše Země ze slunečního záření tolik energii, kolik spotřebuje světová populace za jeden rok. V Decci se systematicky snažíme o další rozšíření inovativních a udržitelných energetických řešení nejen napříč různými odvětvím, ale i o jejich plnohodnotné začlenění do obchodních rozhodnutí firem a samospráv a konečně i do každodenních životů nás všech. Solární energie je nedílnou součástí moderní energetiky a její výhody jsou dnes dostupné opravdu všem. S naším týmem předních inženýrů a expertů se na trhu obnovitelné energie pohybujeme již téměř 20 let a od samého začátku věříme, že solární energie spolu s novými unikátními řešení transformuje české energetické prostředí.

Další novinky a tiskové zprávy

vizualizace FVE

Unikátní inovace, solární elektrárny citlivě zasazené do naší krajiny i solární panely jako přirozená součást našich domovů

Budoucnost moderní energetiky patří decentralizaci a agregaci zdrojů, které se navzájem doplňují a eliminují své slabé stránky. S ohledem na klimatické podmínky České republiky se bude především jednat o rozvoj solárních a větrných elektráren. Solární elektrárny tak budou hrát na trzích stále větší roli.

Další informace »

Jsme DECCI. Vytváříme infrastrukturu pro neomezenou energii.

DECCI je energetická skupina, která je jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Od svého počátku vnímáme důležitost inovativních energetických řešení a jejich integraci do našeho každodenního života.

DECCI je energetická společnost se specializací na na velké energetické celky. Jsme jedním z průkopníků odvětví obnovitelných zdrojů v České republice.

Řešení FVE pro firmy

Realizujeme všechny typy instalací na průmyslové, zemědělské objekty, hotely, carporty apod.

Řešení FVE pro domácnosti

Ideální řešení fotovoltaiky na střechách pro domácnosti. Včetně dotace Nová zelená úsporám.